Klachtenprocedure Accare Opleidingen

Dit kan in de eerste plaats in een goed gesprek. Wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen met de manager Opleidingen van Accare, de heer H. Tros (06–13175347), voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Formele schriftelijke klacht

Als uw probleem na een gesprek niet is opgelost of als dit zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, kunt u een formele schriftelijke klacht indienen. U kunt hiervoor gebruik maken van het klachtenformulier.

Hoeveel tijd heeft u om uw klacht in te dienen?

U hebt zes maanden de tijd om uw klacht in te dienen. Deze zes maanden gaan in op het moment dat uw klacht ontstaat.

Waar kunt u uw klacht indienen?

Wij verzoeken u gebruik te maken van het klachtenformulier. Dit formulier kunt u sturen naar:

Accare Opleidingen
t.a.v. dhr. H. Tros, manager Opleidingen
Postbus 39
9400 AA Assen

Wat gebeurt er met uw klacht?

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Van iedere klacht wordt de opleidingsmedewerker van Accare op de hoogte gesteld
De opleidingsmedewerker:

 • Verstuurt binnen twee weken een ontvangstbevestiging van uw klacht waarin de afhandeltermijn wordt vermeld.
 • Vraagt om meer informatie bij de medewerker(s) die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was (waren) voor uw zaak of zaken.
 • Vraagt u eventueel om meer informatie.
 • Draagt de klacht over aan de Manager Opleidingen van Accare.

De Manager Opleidingen:

 • Neemt in alle gevallen contact op met de klager.
 • Beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten.
 • Bespreekt – als er een materieel of financieel belang is – de klacht met de betrokken medewerker / docent van Accare.
 • Neemt een definitief standpunt in.
 • Informeert u schriftelijk over dit standpunt en geeft argumenten waarom hij tot dit standpunt komt.

De opleidingsmedewerker:

 • Zorgt voor een correcte registratie van de klachtenadministratie.

Wat registreren wij van uw klacht?

De opleidingsmedewerker houdt van uw klacht een administratie bij. Hierin staan de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw klacht
 • Een nadere omschrijving van uw klacht
 • De indieningsdatum van uw klacht
 • De naam van de medewerker die de zaak of zaken waarop uw klacht betrekking heeft, behandelt of beheert
 • De naam van de opleidingsmedewerker
 • De opleidingsactiviteit
 • De gevoerde correspondentie over de klacht
 • De status van de klacht (in behandeling / afgehandeld)
 • De datum en wijze van afhandeling van de klacht
 • De eindbeoordeling van de klacht (gegrond / ongegrond)

Wij bewaren de administratie van uw klacht tot één jaar na afhandeling. U kunt tijdens de behandeling van uw klacht, maar ook daarna, uw gegevens opvragen uit de klachtenadministratie bij Accare Opleidingen.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het genomen besluit?

Als uw klacht ongegrond wordt verklaard en u bent het daar niet mee eens of als u het oneens bent met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich richten tot de Beroepscommissie.
Deze commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter, mevrouw Marian Davids, en bestaat verder uit één van de HR-adviseurs van Accare.
De voorzitter zal in alle gevallen contact opnemen met u om de klacht door te nemen.
De beroepscommissie zal u, na hoor en wederhoor en weging van de argumenten en lezing van eventuele documentatie, voorzien van een zwaarwegend advies waarin wordt aangegeven of zij uw klacht gegrond of ongegrond verklaart, voorzien van een onderbouwing.   

U kunt uw bezwaar richten aan:
Beroepscommissie Accare Opleidingen
T.a.v. Mevr. M. Davids
Postbus 39
9400 AA Assen