Algemene voorwaarden opleidingen

Inschrijving en betaling

 • Accare Opleidingen neemt alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren in behandeling
 • Inschrijven  voor een cursus bij Accare betekent automatisch dat u voldoet aan de instapeisen en akkoord gaat met de annuleringsvoorwaarden
 • Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u automatisch een bevestiging
 • Na de sluitingsdatum voor inschrijving ontvangt u bericht over uw deelname
 • Accare Opleidingen is vrijgesteld van het heffen van BTW. Indien de Belastingdienst niettemin van mening is dat de vrijstelling ten onrechte is toegepast, dan houdt Accare Opleidingen zich het recht voor de verschuldigde BTW alsnog bij de deelnemer of organisatie in rekening te brengen
 • De cursusprijzen worden jaarlijks geïndexeerd

Voor deelnemers van Accare:

 • U vult voor inschrijving een opleidingsfaciliteitenformulier in dat u laat ondertekenen door uw leidinggevende
 • Inschrijven voor een cursus bij Accare kan alleen als uw leidinggevende hier akkoord voor heeft gegeven
 • In het geval de medewerker de cursus niet of niet-volledig vergoed krijgt van Accare, zal hij/zij voor dat percentage gezien worden als externe deelnemer. In dit geval gelden de voorwaarden voor externe deelnemers

Voor externe deelnemers:

 • Na berichtgeving over plaatsing ontvangt u van ons een factuur, waarvoor een betalingstermijn van 14 dagen geldt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling vindt plaats door tijdige overmaking op het aangegeven rekeningnummer met vermelding van naam en activiteit waaraan u gaat deelnemen. Indien niet tijdig betaald wordt, zal Accare de deelnemer hier eenmalig digitaal of schriftelijk op aanspreken, waarna binnen 7 dagen betaald moet zijn. Indien dit niet het geval is, heeft Accare het recht betaling op te eisen inclusief wettelijke rente en kan Accare de deelnemer uitsluiten van deelname
 • U kunt verzoeken om een betalingsregeling, indien de opleiding langer duurt dan drie maanden. Nadere afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Indien u dit wenst, stuurt u dan een e-mail naar Accare Opleidingen

Annulering

 • Accare Opleidingen behoudt het recht om de cursus te annuleren bij onvoldoende deelname
 • Bij annulering door Accare Opleidingen worden de reeds betaalde opleidingskosten binnen 14 werkdagen gerestitueerd
 • Bedenktijd voor de inschrijving is 14 werkdagen. Wanneer een deelnemer 10 werkdagen (of minder) voor aanvangt van de training inschrijft, dan stopt de bedenktijd bij aanvangsdatum opleiding
 • Kosteloos annuleren kan binnen de bedenktijd en tot vier weken voor aanvang van de training. Bij annuleren binnen vier tot twee weken voor aanvang wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht. Bij annuleren binnen twee weken voor aanvang wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht
 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail
 • In geval van verhindering is het mogelijk een vervanger van dezelfde organisatie te laten deelnemen. In dat geval dient het volledig ingevulde inschrijfformulier van de vervanger per omgaande gemaild te worden naar Accare Opleidingen. Dit is niet meer mogelijk als de opleiding gestart is

Persoonsregistratie

 • Er wordt gehandeld in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving.
 • We bewaren deelnemersgegevens 5 jaar, in overeenstemming met de herregistratietermijn.

Eigendom lesmateriaal

 • Het auteursrecht op alle lesmateriaal berust bij Accare, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven
 • Het lesmateriaal zal door deelnemers niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan het persoonlijk volgen van de activiteit en zal niet worden gepubliceerd of vermenigvuldigd voor derden
 • Digitaal lesmateriaal is tot een maand na afloop van de cursus of training beschikbaar

Klachten

 • Accare beschikt over een klachtenregeling. Deze vormt een onlosmakelijk deel van deze cursusvoorwaarden en is voor een ieder in te zien en zal op verzoek worden toegezonden